Tilladelse til Blåhøj-møller skal genbehandles

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 2. september besluttet at ophæve Ikast-Brande Kommunes miljøtilladelse til opstilling af tre vindmøller øst for Blåhøj. Årsagen er mangler i miljøkonsekvensvurderingen.

Klagenævnet har besluttet at ophæve den lokalplan og det kommuneplantillæg, det daværende byråd vedtog for området 13. september sidste år med stemmerne 15-8. Imod stemte de konservative, Fælleslisten, Carl Jensen og Lars Lyhne (V) samt Bo Sand Kristensen (DF).

Planerne skulle gøre det muligt at opstille 3 167,5 meter høje vindmøller i et trekantmønster, men vedtagelsen blev påklaget af en række omboende 11. februar i år.

Klagerne anført bl.a., at

- projektet vil medføre en påvirkning af to nærliggende Natura 2000-områder ved oversvømmelse og udledning af urenset okker, hvilket kommunen ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til,

- kommunen ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til, at projektet vil medføre en påvirkning af flagermus samt traner og en række andre fuglearter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I,

- kommunen ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til de visuelle påvirkninger, projektet vil medføre, og at kommunens visualiseringer ikke er retvisende,

- projektet ikke overholder afstandskravet til naboer,

- kommunen ikke i tilstrækkelig grad har foretaget høring af omboende,

- de udregninger, der er udarbejdet i forhold til skyggekast, ikke er tilstrækkelige,

- projektet vil medføre udsivning af okker, hvilket ikke er undersøgt tilstrækkeligt, og

- projektets påvirkning af grundvand ikke er tilstrækkeligt belyst.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste den 28. juni klagernes anmodning om at tillægge klagen over miljøtilladelsen opsættende virkning, men nu er nævnet altså nået frem til, at sagen – om man så må sige – skal en tur igennem ”møllen” igen: sagen er blevet hjemvist til fornyet behandling, som det hedder i afgørelsen.

Læs mere om sagen i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul