Tilladelse til Blåhøj-møller skal genbehandles

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 2. september besluttet at ophæve Ikast-Brande Kommunes miljøtilladelse til opstilling af tre vindmøller øst for Blåhøj. Årsagen er mangler i miljøkonsekvensvurderingen.

Klagenævnet har besluttet at ophæve den lokalplan og det kommuneplantillæg, det daværende byråd vedtog for området 13. september sidste år med stemmerne 15-8. Imod stemte de konservative, Fælleslisten, Carl Jensen og Lars Lyhne (V) samt Bo Sand Kristensen (DF).

Planerne skulle gøre det muligt at opstille 3 167,5 meter høje vindmøller i et trekantmønster, men vedtagelsen blev påklaget af en række omboende 11. februar i år.

Klagerne anført bl.a., at

- projektet vil medføre en påvirkning af to nærliggende Natura 2000-områder ved oversvømmelse og udledning af urenset okker, hvilket kommunen ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til,

- kommunen ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til, at projektet vil medføre en påvirkning af flagermus samt traner og en række andre fuglearter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I,

- kommunen ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til de visuelle påvirkninger, projektet vil medføre, og at kommunens visualiseringer ikke er retvisende,

- projektet ikke overholder afstandskravet til naboer,

- kommunen ikke i tilstrækkelig grad har foretaget høring af omboende,

- de udregninger, der er udarbejdet i forhold til skyggekast, ikke er tilstrækkelige,

- projektet vil medføre udsivning af okker, hvilket ikke er undersøgt tilstrækkeligt, og

- projektets påvirkning af grundvand ikke er tilstrækkeligt belyst.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste den 28. juni klagernes anmodning om at tillægge klagen over miljøtilladelsen opsættende virkning, men nu er nævnet altså nået frem til, at sagen – om man så må sige – skal en tur igennem ”møllen” igen: sagen er blevet hjemvist til fornyet behandling, som det hedder i afgørelsen.

Læs mere om sagen i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis