Lokalplan for Nordlundvej krænker Grundlovens § 73

Ifølge den reviderede plan for området vest for rideskolen skal der etableres stiadgang mellem A og B kortbilag: Ikast-Brande Kommune).

I forslaget står: ”At der skal etableres en stiadgang mellem A og B som vist på kortbilag 2. Såfremt der etableres en erstatningssti mellem A og B sydvest for planområdet, kan stien inden for planområdet nedlægges.

Og der er ønsker om på et senere tidspunkt at etablere en ny sti på arealerne mellem boligområdet og Brandlund Hede, inde mellem træerne. Dette stiforløb vil få et mere spændende og rekreativt forløb samt en mere hensigtsmæssig placering. Hvis denne sti etableres vil stien i planområdet kunne nedlægges.”

”Arealet, hvor rideskolens folde ligger i dag, udbygges som den sidste etape. Dermed får rideskolen bedre tid til at finde nye arealer til folde”

”Den højeste bebyggelse på op til to etager placeres længst mod sydvest, højest oppe i terrænet.”

Men lokalplanen skal holde sig inden for lokalplanområdet og ikke forholde sig til omliggende grunde. Det er ikke lovligt at planlægge uden for lokalplanområdet. Stien mellem A og B skal holdes inden for lokalplanområdet; som det er vist på kortet går stien i ”knækket” ind på naboens grund gennem træerne i skel, hvilket krænker naboens private ejendomsret (Grundlovens § 73).

Der er ikke flere træer tilbage på lokalplanområdet, så hvis stien skal flyttes ind mellem træerne, er det også på naboernes grunde, og vil naboerne ønske dette? Hvor skal den ønskede sti udmunde? Hvis den udmunder i det fredede område, er det også krænkelse af vores private ejendomsret som ovenfor nævnt. Desuden skal fredningsmyndighederne godkende en ny sti jfr. Overfredningsnævnets afgørelse af 2. juli 1980 § 9a, der siger at: Både nyanlæg og flytning af stier skal forud godkendes af fredningsnævnet

Hvis rideskolens folde bebygges, vil beboerne i nye huse tæt på rideskolen på sigt klage over gener fra rideskolen i form af lugt, larm og insekter. De vil derfor kræve, at rideskolen nedlægges, og byens børn, unge og handicappede fratages en fritidsaktivitet. Hvad vil byrådet sætte i stedet? Også her planlægges uden for lokalplanområdet.

Eksisterende bygninger i området har kun haft tilladelse til at bygge i 1½ etage for ikke at tage udsigten til bakkeøen, derfor bør der kun gives tilladelse til byggeri i 1½ etage. Huse i 2 etager plus tagkonstruktion vil rage meget op i landskabet og fuldstændig tage udsigten til bakkeøen, og ikke som i forslaget fremhæve bakken.

Jørn og Anette Berggreen

Nordlundvej 63

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul