Høringssvar/indsigelse vedrørende lokalplan nr. 398, Nordlundvej

Jeg opfordrer til,    

-at lokalplanen ikke vedtages men forkastes, subsidiært   

-at lokalplanen ændres på en række punkter, herunder at dele af planområdet udgår af lokalplanen. 

Generelt henviser jeg til mit læserbrev i Brande Bladet for den 20. januar 2021, som jeg forudsætter, at man anser som en integreret del af denne indsigelse, og indsigelsen skal læses i  sammenhæng med dette læserbrev, bl.a. læserbrevets nedslag i Strukturplanen.

1) Til støtte for at lokalplanen ikke bør vedtages, henviser jeg til, at hele planen er helt utilfredsstillende i forhold til den ambitiøse og visionære Strukturplan. I læserbrevet redegør jeg for nogle af de voldsomme afvigelser fra og fravalg af Strukturplanens høje niveau fsva arkitektur og natur.Jeg nævner, at der vil kunne bygges op til ca. 90 rækkehuse  ( dobbelthuse i rækker ). Denne oplysning og dette citat  fremgår udtrykkeligt af lokalplanforslagets sagsfremstilling side 6. Men også selv om der måtte blive tale om et mindre antal -  f. eks. 76 som bebyggelsesplanen synes at vise - er det under alle omstændigheder et alt for stort antal udlejnings-rækkehuse på den konkrete lokalitet grænsende op til den fredede naturperle Brandlund Hede.  

Samlet set er denne plan udtryk for et overgreb mod den fredede Brandlund Hede, der er Brandes bedste og mest unikke natur. I Strukturplanen side 22 udtrykt sådan, at "området kan udvikles med en helt særlig karakter, som ikke findes andre steder i byen"(sic !!). Meget tankevækkende - og ganske frækt, synes jeg - henvises der i planforslagets sagsfremstilling og redegørelse flere steder til og citeres fra Strukturplanen, samtidigt med at man konsekvent har valgt totalt at fravige Strukturplanen og dennes visionære og ambitiøse forslag.

Der bør tænkes langt mere visionært i attraktivt og eksklusivt byggeri inkorporeret i naturen, herunder så området udvikles til at tiltrække stærke tilflyttere - og for den sags skyld skatteydere - , hvad der i alt for ringe grad bliver tale om ved opførelse af endeløse rækker af for tætliggende, kedelige, billigt opførte rækkehuse af for ringe arkitektonisk kvalitet og til udlejning. Jeg har tidligere brugt udtrykket en kæmpe rækkehusørken. 

Men kommunen  kan jo også vælge - med helt åbne øjne - fortsat at lade de attraktive indpendlere til Brandes virksomheder og andre for den sags skyld fortsætte med at bo og bosætte sig i Vejle, Silkeborg, Herning og andre steder. Hvad synes man i bosætningsudvalget? 

Mine indvendinger kan ikke imødegås ved at sige, at der skabes attraktive bosætningsmuligheder andre steder, for det ses ikke at være tilfældet.Dels er det dette område, der er unikt , og dels er andre områder "fugle på taget"". F.eks. er Hyvildvej Øst uden natur, og også her er Strukturplanen fraveget med et forøget antal rækkehuse til følge. 

Min opfordring skal være at undlade at vedtage denne lokalplan, og i stedet udarbejde en ny med udgangspunkt i Strukturplanen, herunder med åben-lav byggeri i enklaver/ klynger  indpasset i natur. Kommunen burde retteligt ekspropriere arealet og gennemføre en kommunal udstykning og byggemodning med denne målsætning. 

Jeg ved, at kommunen vil købe/ekspropriere Hyvildvej Øst, hvilket jeg bifalder, men det bør også ske her, hvor det er  bedre indikeret og mere relevant, at kommunen erhverver  arealet, fordi Hyvildvej Øst er mere ordinært og mindre unikt.

Jeg gør mig ingen store illusioner, så det ender måske som omkvædet i sangen om Larsen: Det sku vær så godt, og så ´ det faktisk skidt.   

Hvis der ikke kan realiseres en bedre plan for byggeri i dette attraktive område, vil det være bedre helt at lade det være, så  Brandlund Hede og dens natur ikke forstyrres. Dette projekt kan placeres andre steder. Kommunen anfører selv i lokalplanforslagets sagsfremstilling, at "hele planområdet ligger indenfor et bevaringsværdigt landskab". Samtidigt anfører man i et andet planforslag, nemlig forslag til kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan nr. 323 i sagsfremstillingen side 6, at et område ved Sdr. Ommevej udgår af kommuneplanen "bl. a. fordi arealet ligger indenfor et bevaringsværdigt område" ( !! ).  

2) Rideskolens folde bør udgå af planområdet og i hvertfald ikke bebygges, helt overensstemmende med indholdet af Strukturplanen. Hvis foldene indgår i planområdet og bebygges vil der inden længe opstå et behov og et pres for andre folde, formentligt op mod Brandlund Hede og ind i skoven/naturområdet langs Nordlundvej op mod spejderhuset. Jeg har ikke tiltro eller tillid til, at Ikast-Brande kommune vil kunne modstå et sådant pres og varetage hensynet til natur og naboer. For både nuværende og kommende naboer vil det være et helt utilfredsstillende naboskab - af mange grunde. Og det vil være en ny katastrofe! En rideskole hører ikke hjemme i en by og op og ned ad boliger. Eneste mulige løsning vil derfor i givet fald være, at rideskolen må flyttes, hvis foldene skal bebygges. Gad vidst hvilke overvejelser kommunen har gjort sig herom??  

F.s.v. a. det nævnte areal langs Nordlundvej skræmmer sporene iøvrigt en del, idet rideklubben i starten af 1995 helt ensidigt og uden tilladelse uretmæssigt fældede alle træer i området, herunder mange høje og gamle løvtræer. Planen var at inddrage til hestefolde. Da skaden var sket og fældningen gennemført, greb daværende Brande kommune ind og stoppede udførelsen. Man gav påbud om genplantning, der dog ikke skete. Kommunen gentog senere påbuddet, men ikke desto mindre fandt genplantning aldrig sted. I dag, 25 år senere er området - bortset fra et areal som rideklubben lykkedes med at bemægtige sig - igen sprunget i skov/natur, men naturligvis uden de gamle ege- og bøgetræer, der blev fældet i 1995, men de er så småt på vej igen.Det kan tilføjes, at jeg er i besiddelse af akterne fra den gamle sag fra Brande kommune - j.nr. 04.10.00 K08. 

3) Det der benævnes "9700 kvm skov i syd" bør udgå af planområdet og ihvertfald ikke fældes eller bebygges. Skoven er naturligvis ikke egentligt udlagt som urørt skov, men er dog reelt gammel urørt naturskov igennem mange år, og bør bevares også med den sti, der løber langs hermed og med planen vil forsvinde.Om stien anføres det i lokalplanforslaget på side 8 under redegørelse,at "den nuværende sti, der går gennem skoven i den sydvestlige del af planområdet, vil fremover indgå som en del af færdslen gennem planområdet." Dette udsagn forstås ikke, og synes at være fejlagtigt?  

Også et andet forhold end selve hensynet til skoven bør være afgørende, nemlig det at skoven danner en vigtig afgrænsning mod Brandlund Hede, og dermed i nogen grad beskytter hedens natur. At der i dag findes et yderligere - ikke voldsomt bredt - bælte af grantræer mellem skovområdet og heden retfærdiggør ikke at fælde skoven. Disse grantræer er oprindeligt plantet som juletræer, men nu er de blevet så store og forklippede til pyntegrønt, at de ikke længere kan anvendes til disse formål, og det må forventes, at de indenfor et kortere tidsrum vil blive fældet.Så vil beskyttelsen af heden være næsten helt illusorisk.  

Endnu værre bliver det så af, at lokalplanen lægger op til ophævelse af eller dispensation fra skovbyggelinjen. Dette vil være helt utilfredsstillende uanset om skoven udgår af planområdet eller ikke og uanset om skoven fældes eller ikke. Jeg forstår ikke, hvis kommunen kan forfølge en politik om, skovbyggelinjer ikke skal respekteres?? Og jeg vil gerne afæske kommunen en stillingtagen til, hvordan man i denne konkrete sag forholder sig til spørgsmålet om ophævelse af og dispensation fra skovbyggelinjen? Men det er klart, synes jeg, at problematikken med skovbyggelinjen, er et selvstændigt godt argument for at skoven holdes ude af planområdet og at undlade at fælde eller bebygge denne.   

4) Lokalplanen vil tillade byggeri i 2 etager i området op mod Brandlund Hede. Men kun i 1 etage op mod Nordlundvej. Muligheden for at bygge i 2 etager op mod Brandlund Hede bør ud af lokalplanen for at begrænse skadevirkningerne for Brandlund Hede. I dette område bør byggeri være i 1 etage og helst med flade tage og gerne  græstørvstage.De 2 etager vil trænge sig for meget på naturen, og det drejer sig om ind- og udkig. til/fra Brandlund Hede og f.eks. til/fra den store høj på heden. Problemet bliver endnu større, hvis man fælder 9700 kvm skov i syd. Og endnu større hvis der dispenseres fra skovbyggelinjen. Og yderligere når/hvis de tidligere nævnte juletræer fældes. 

Det er "sjovt", at lokalplanen er formuleret sådan, at det tilsyneladende er af hensyn til naturen, at der må bygges 2 etager mod Brandlund Hede: "For at beskytte det bevaringsværdige landskab (sic !!) tilpasses byggeriet bakkens stigning. Der kan derfor kun bygges i en etage nærmest Nordlundvej, mens det er muligt at opføre byggeri i to etager længere oppe ad bakken ....  ....Dermed understreges stigningen".Dette tror jeg ingen forstår, men det væsentlige er behovet for beskyttelse af Brandlund Hede og den unikke natur.    

5) Særskilt problematisk er det, at der ikke er foretaget nogen (tilstrækkelig) miljøvurdering, hvilket må bevirke, at planen ikke gyldigt og lovligt kan vedtages, men vil kunne fås ophævet. Miljøvurderingen burde være relateret til skoven i syd, gårdens bygninger samt jorderne og hestefoldene.Man anfører ganske vist om planforslagene, at disse " er derfor screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes ". Men dette er en helt gratis bemærkning uden reelt indhold.  Helt galt er det, at kommunen helt har undladt at foretage nogen som helst screening for arter omfattet af kapitel IV i habitatsdirektivet. Dette bevirker, at man ikke kender til sådanne arters tilstedeværelse, og derudover ikke forholder sig til hvilke konsekvenser, sådan tilstedeværelse skal have. Planen indeholder nogle standardformulerede bemærkninger om arterne, som efter min mening slet ikke er tilfredsstillende og tilstrækkelige. 

Kommunen kan ikke skrive sig ud af det faktum, at det er kommunen selv, der er forpligtet til at sikre sig, at der ikke planlægges eller iværksættes aktiviteter, der kan skade de pågældende arter. Man kan ikke udlicitere til private projektudviklere at konstatere arternes tilstedeværelse og at vurdere konsekvenserne heraf.Dette skyldes flere forhold, bl.a. at disse er ganske inhabile og har meget betydelige personlige økonomiske interesser i udfaldet. Det er som at sætte ræven til at vogte gæs, og ingen er vel i tvivl om, hvad udfaldet af projektudviklernes " vurderinger " vil blive. Hvis vi taler skoven i syd, skal træerne nok komme ned! Specifikt om flagermus er jeg iøvrigt personligt bekendt med, at der findes flagermus i området omkring rideskolen, og jeg anfægter planens konklusion om at flagermus ikke kan bo i fyrretræer ( redegørelsen side 11 ), ligesom jeg anfægter, at flagermus kun kan bo i "hulheder" i træerne. Og hvad med de gamle bygninger og området omkring disse?  

Jens Møller  

Nordlundvej 168  

7330 Brande

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022