Høringssvar fra skolebestyrelsen

Dette høringssvar er svært at skrive. Af flere årsager.

Først og fremmest er det svært at skrive, fordi Blåhøj Skole står i en ulykkelig situation.

Den er nemlig indstillet til lukning på baggrund af, at et flertal af byrådet har bestemt sig for det. Skolen har været lukningstruet i en årrække. Der er ikke mange politikere, der har villet sige det direkte, men truslen om lukning har selvfølgelig præget hverdagen for personalet, eleverne, forældrene og Blåhøj by.

Derfor er det ikke første gang, vi som skole og bestyrelse er blevet bedt forholde os til Blåhøj Skoles fremtid. Gentagne gange har vi som bestyrelse givet vores holdning til kende. Vi har svaret på alle henvendelser fra politikere, vi har deltaget i dialogmøder og vi har i bund og grund forståelse for, at I som politikere af og til skal træffe svære beslutninger.

Vi skriver således dette høringssvar i håbet om, at byrådet vil genoverveje jeres beslutning om den varslede lukning af Blåhøj Skole. Det er klart, at vi er følelsesmæssigt

involveret i sagen “Blåhøj Skole”, men vi forventer, at vores holdning til sagen tages alvorligt. Vi håber ikke, at høringen bliver en skueproces, hvor vores argumenter, der i øvrigt bakkes op af antropologiske undersøgelser og skoleforskere, bliver opfattet som værende mindre værd end politikernes. Vær gerne uenige med os, men vis os respekt og tag vores bekymringer med i overvejelserne, når I beslutter jer.

Som udgangspunkt synes vi stadig, at der fortsat skal være et kommunalt skoletilbud i Blåhøj. Det fordrer selvfølgelig, at der sikres økonomiske rammer, der kan understøtte et skoletilbud i Blåhøj af høj kvalitet.

I dag er den faglige kvalitet til stede - på trods. Personalet på Blåhøj Skole lægger en gedigen, ja faktisk imponerende arbejdsindsats i at lave et meningsfuldt skoletilbud. Alle byder ind, og vi er som bestyrelse imponerede over de fine løsninger, der laves:

Samlæsning, specialhold, udflugter, vedligehold af legeplads, samarbejde med den private børnehave, sorte tal i budgetterne og ikke mindst høj trivsel jf. de årlige elev-trivselsundersøgelser. Det er faktisk ret flot, at Blåhøj Skole klarer sig så godt, da de økonomiske rammer er blevet strammere og strammere.

Selvfølgelig ER det svært at drive skole i Blåhøj, når politikerne år efter år vælger at spare. Det betyder, at man i dag har meget mindre at drive skole for end tidligere – og smertegrænsen er nu nået. Vi har i gentagne høringssvar ytret vores bekymringer for besparelsernes betydning for, om det fortsat vil være muligt at levere et fagligt forsvarligt skoletilbud i Blåhøj - og det er det ikke i fremtiden jf. de rammer, det kommunale budget har sat. Dels vil “grønthøster-besparelserne” på området presse skolen, og dels vil det være svært at undvære de puljemidler, der i dag sikrer, at der er “lokale specialtilbud” på skolen.

Desværre, men det er den virkelighed, en række politiske beslutninger har frembragt.

Det leder os videre til den anden grund til, at det er svært at skrive høringssvaret. Vi synes, det er vanvittigt, at man fra politisk side stille og roligt har kvalt Blåhøj Skole. Det er altså ikke hverken personalet eller beboerne i Blåhøj, der er skyld i, at vi kigger ind i en fremtid, hvor der ikke længere kan drives en kommunal folkeskole Blåhøj Skole. Det er ene og alene fordi, I som politikere har bestemt det. Eksempelvis opfandt det forrige byråd tallet 75 som den magiske grænse for, hvor lavt elevtallet må være på en folkeskole. Det beror på en regnearkslogik, hvor man nemt kan sige, at det ikke kan betale sig at drive så lille en skole som Blåhøj Skole. Derudover er den kommunale børnehave lukket.

Men byrådet kunne også udvise mod og fremsyn og anlægge en bredere socio-økonomisk logik. En logik, der siger, at en skole er så vigtig for et lille lokalsamfund, at det IKKE kan betale sig at lukke den.

Siden årtusindskiftet er der blevet lukket 483 folkeskoler over hele landet, hvilket svarer til et fald på knap 29 pct. De fleste af disse skoler, var små skoler i yderområder. Hvad har konsekvensen så været af det? Af negative konsekvenser nævnes øget fraflytning, faldende huspriser, problemer med at optage lån for potentielle huskøbere, og at det er blevet sværere at tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Der skal blot flytte en socialt belastet familie til, før regnestykket faktisk bliver negativt for en kommune. En af de værste konsekvenser er dog opløsningen af den sociale sammenhængskraft i de berørte små-samfund. Hvor alle landsbyens børn før tilbragte dagtimerne sammen, er de nu blevet spredt for alle vinde på flere skoler. Følgen er, at mange børn ikke kender hinanden og ikke har samme hjemstavnsfølelse som tidligere generationer. Man kan ganske enkelt ikke skille landsbyens liv og børnenes liv ad. De hænger selvfølgelig sammen.

Vi står fast på vores standpunkt om, at Blåhøj Skole er en skole, hvor kvaliteten af undervisningen i dag er høj. Det samme er elevtrivslen. Men de økonomiske rammer, usikkerheden og rekrutteringsudfordringerne er så alvorlige og akutte, at det er NU, I skal træffe en beslutning. Vil I Blåhøj Skole, eller vil I ikke Blåhøj Skole?

 

Vi ved, at der er kræfter i Blåhøj, der arbejder på at etablere en friskole. Det bifalder vi.

Men det ændrer ikke ved, at de nuværende økonomiske rammer i lyset af det vedtagne kommunale budget ikke gør det muligt fortsat at drive Blåhøj Skole på en måde, så kvaliteten kan sikres i en eventuel overgangsperiode.

Hvis I vil Blåhøj Skole, så skal der investeres, og I skal stoppe med at sige, at det vil gå ud over de andre skoler i kommunen. Det behøver det jo ikke, hvis byrådet vælger at tilføre området flere penge. Vi har som bestyrelse før ytret vores forundring over, at I som politikere er tilfredse med, at Ikast-Brande Kommune bruger så relativt få midler på børn og unge. Vi synes, man skal investere i dem i stedet.

Hvis I skønner, at det er nødvendigt at lukke skolen, så vil vi på det kraftigste opfordre til, at I inddrager beboerne, så man kan imødekomme deres ønsker. Det vil betyde, at der skal flere penge til Blåhøj Skole, så der kan drives ordentlig skole, indtil en eventuel friskole starter op.

Opsummerende oplever vi som bestyrelse, at vi har en god skole i Blåhøj. Den er veldrevet. Lærere, pædagogerne og det tekniske personale kæmper en brav kamp for at skabe en meningsfuld hverdag for eleverne. Det er de lykkedes med indtil nu, men vi ser desværre ikke, at det kan fortsætte med den givne økonomiske ramme. Vi har fuld tillid til, at ledelsen og personalet vil gøre alt, hvad de kan i fremtiden, men de skal bakkes op af Jer - og de skal have rimelige rammer at gøre det i.

Slutteligt stiller vi et spørgsmål. Hvad er det egentlig, vi er bestyrelse for?

Der blev vedtaget en ny skolestruktur for Distrikt Brande, som trådte i kraft i sommeren 2022. Det forekommer os at være en fuldstændig meningsløs øvelse, når det nu ser ud til, at strukturen smadres i sommeren 2023.

Vi er en bestyrelse bestående af forældre, der frivilligt stiller os til rådighed. Vi forventer, at der med eventuel lukning af Blåhøj Skole igen skal vælges en ny bestyrelse i Distrikt Brande. I hvert fald bortfalder grundlaget for den nuværende bestyrelse jf. styrelsesvedtægtens bestemmelse om, at pladserne i forældrebestyrelsen fordeles mellem repræsentanter for hhv. Blåhøj Skole, Artium Skole, Dalgasskolen og specialtilbuddene. Vi er spændte på at se, om der skal et omvalg til - og om den nye bestyrelse (og skoleledelsen) denne gang får tid og arbejdsro til at komme i gang med arbejdet: At sikre gode og relevante og skoletilbud til alle børn i Distrikt Brande.

 

På vegne af den forældrevalgte skolebestyrelse i Distrikt Brande - Blåhøj Skole, Dalgasskolen og Artium Skole

 

Morten Colbert, formand

Susanne Lund, 1. næstformand

Lise Albin, 2. næstformand

Kommentarer

Kære skolebestyrelse.

Det er en katestrofe for mindre lokalsamfund hvis skolen lukker.

Mener at have læst at nogle af børnene i Blåhøj går i friskoler i andre byer.

Kunne man ikke få en dialog med disse elever for eventuelt at få dem tilbage i folden, kunne være at det kunne rede skolen. Kun en tanke, men værd at prøve.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul