Ønske om reduktion af åbeskyttelseslinje godkendt

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune

Den sidste forhindring for en gennemførelse af den ændrede lokalplan for Solskrænten, der skal gøre det muligt for BM Invest at opføre fire dobbelthuse, er blevet ryddet af vejen: Miljøstyrelsen har accepteret en reduktion af åbeskyttelseslinjen.

Et enigt byråd godkendte allerede 10. oktober lokalplanen, der bl.a. hæver den tilladte bebyggelsesprocent fra 30 til 40, men derudover var det en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at åbeskyttelseslinjen blev reduceret. Det er den allerede blevet for den øvrige del at udstykningen i Brandes nordvestlige udkant.

Samtidig overføres den del af matriklerne, der på nuværende tidspunkt ligger i landzone, til byzone.

Miljøstyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af åbeskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelsesloven tilsigter at varetage. Derudover har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at området mellem åen og lokalplanområdet og nabomatriklen allerede er reduceret.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul