Ændringsforslag fra Fælleslisten og Ny borgerlige vedr. MES-søen

Fælleslisten og Ny borgerlige, kan ikke støtte op om indstillingen, som KNB har anbefalet: at forvaltningen skal arbejde videre med punkt 3. Genetablering af Skjern Å og ådal gennem Mes sø. Opstemning og sø nedlægges, og el-produktionen ophører. 

Sagen skal sendes tilbage. Vi ønsker en FOLKELIGDEBAT, hvor både lodsejerne og borgerne skal inddrages, om hvilke af de 4 forslag vi skal arbejde videre med. Lige nu har vi en helt unik mulighed for at få en optimal løsning, hvor vi både kan bevare den fælles kulturarv, sikre at borgeradgang til et nyt rekreativområde samt arbejde med muligløsninger hvor vi evt. kan få både og. Vi burde skele lidt til binderslevstemmeværk, de har lavet en kreativ løsning, hvor de har fået i pose og sæk. Det skal vi også.

Derfor har vi stillet et ændringsforslag som vi inderligt håber at flere byrådsmedlemmer vi støtte op om.

Fælleslisten og Ny borgerlig fremsender hermed et ændringsforslag: 

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, som skal følge de anvisninger forundersøgelsen har konkluderet.

Forvaltningen skal indgå i en yderligere dialog med de involverede lodsejere samt med Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen om forundersøgelsens resultater med henblik på at udvælge og eventuelt gennemføre et af de fire løsningsforslag til etablering af faunapassage i Skjern Å ved mes sø.

Skjern Å Restaureringsprojekt (RIN-00216) - Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Skjern Å ved MES Sø - December 2020

 

Se uddrag af konklusionen:

Rapporten konkluderer følgende: (s. 64)

”Forundersøgelsens fire forskellige løsningsforslag skaber alle tilfredsstillende faunapassage ved den udpegede vandområdeplanindsats RIN-00216 i Skjern Å ved MES Sø i Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord.”

…….”Forslag 3 og 4 er desuden forbundet med store usikkerheder, for så vidt angår de økonomiske overslag p.t. Mulighederne for at hjemsøge tilstrækkelige midler til etablering og erstatninger bliver afgørende for, om der kan gennemføres de nødvendige restaureringstiltag ved MES Sø”

”På grund af sagens komplekse karakter har det i forundersøgelsen ikke været muligt entydigt at pege på et løsningsforlag. Der vil være behov for at indgå i en yderligere dialog med de involverede lodsejere samt med Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen om forundersøgelsens resultater med henblik på at udvælge og eventuelt gennemføre et af de fire løsningsforslag til etablering af faunapassage i Skjern Å ved mes sø.”

Med udgangspunkt forundersøgelsesrapportens konklusion, skal sagen sendes retur til forvaltningen, hvor følgende punkter bl.a. skal sættes i gang/undersøges og inddrages i en folkelig debat.

 

Der skal etableres dialog- og informationsmøder med både lodsejer og de lokaleborger

Den kulturhistoriske fortælleværdi skal medtænkes

Der skal udarbejdes et rekreativt områder for offentligheden

Der skal fremskaffe biologiske rapporter, om søens- og åens fauna.

En observationsrapport om de fuglearter, som vi har i dag, hvad vil der ske med dem?

Der skal udarbejdes en konsekvensrapport om aflejringer i søbunden hvis alternativ 3 vælges.

Der skal udarbejdes en rapport om vandstanden med fokus på vandmassen på Skjern å ved Brande, når/hvis stemmeværket nedlægges? 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul