Skandaløst

Den 1. februar 2021 besluttede et flertal i Ikast-Brande kommune på et byrådsmøde at sende planerne i høring vedrørende 3 gigant vindmøller i Karstoft Ådal.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Henrik Engedahl, udtaler i den forbindelse jfr. Brande Bladet følgende:

”Der har været masser af undersøgelser, og Miljørapporten i sig selv fylder 60 sider, og her er det klargjort, at møllerne ikke har nogen negativ indflydelse på naturen.”

På byrådsmødet indledte Henrik Engedahl med at sige følgende:

”Sagen er belyst oppefra, nedefra, fra højre og fra venstre”. Senere siger han under mødet:

”Miljørapportens konklusion er, at møllerne ikke har nogen negativ påvirkning af naturen og området.”

Som en del af beslutningsgrundlaget for byrådet den 1. februar var vedlagt bl.a.

- Forslag til Kommuneplantillæg

- Forslag til Lokalplan

- Kommunens Miljørapport samt

- Møllebyggers Miljøkonsekvensrapport (VVM)

Det er skandaløst, at ingen i byrådet omtaler Miljøkonsekvensrapporten, der dog er en mere tilbundsgående miljøredegørelse end kommunens Miljørapport. Måske skyldes det, at rapporten er på 316 sider. Måske skyldes det, at rapporten kaldes MKR_Blåhøj Øst_06-01-2021 under bilag.

Eller måske skyldes det, at ingen af byrådsmedlemmerne har læst denne rapport overhovedet.

Ligeså skandaløs er kommunens Miljørapport.

Der er ingen selvstændige undersøgelser af naturen foretaget – blot enkelte ”lånte” passager fra Miljøkonsekvensrapporten. Der er ikke anvendt den viden, som kommunen har eller burde have på dette trin i processen. Kommunens Miljørapport er fuldstændig intetsigende og ubrugelig. Derfor er grundlaget for at træffe en kvalificeret beslutning ikke til stede, og derfor er der i rapporten også truffet de forkerte slutninger.

Der er givet regler for udfærdigelser af Miljørapporter i lovgivningen.

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bestemmer i § 2a, at loven finder anvendelse på planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter.

Under samme § stk. 2 fremgår, at loven også finder anvendelse på ændringer i planer og programmer.

Ikast-Brande kommunes kommuneplantillæg nr. 42 samt lokalplan 314 med tilhørende Miljørapport falder derfor ind under Lov om miljøvurderinger af planer og programmer m.v.

Kommunens Miljørapport vedrørende kommuneplantillægget samt lokalplanen skal derfor opfylde de krav, der stilles til Miljørapporten i henhold til Lov om miljøvurderinger af planer og programmer m.v.

§ 12. Når myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering i henhold til § 8, stk. 1, skal myndigheden udarbejde en miljørapport, der på grundlag af de oplysninger, der er nævnt i bilag 4, vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller programmets mål og geografiske anvendelsesområde.

Under bilag 4 f) står om oplysninger omhandlet i § 12:

Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål om den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

§ 12 stk. 2. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad planen eller programmet indeholder, på hvilket trin i et beslutningsforløb planen eller programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin i det pågældende forløb.

Naturbeskyttelsesloven og Bekendtgørelsen om miljøvurderinger af planer og programmer bestemmer, hvordan denne afdækning skal foregå:

”Miljørapporten skal fastlægge, beskrive og evaluere den sandsynlige væsentlige indvirkning af planens eller programmets indvirkning på ovennævnte bilag 4 f beskrevne områder.”

Den aktuelle viden, der er umiddelbar tilgængelig for kommunen, møllebygger og almindelige borgere via adgang gennem internettet m.v., er følgende:

Oplysningerne er relevante love, Naturstyrelsens orienteringer, NOVANA-registreringer (tilgængelig på internettet), DOF-basen (tilgængelig på internettet) samt kommunens egen hjemmeside og Vejle kommunes hjemmeside og møllebyggers ansøgningsskema med vedlagt materiale. Hertil kommer vore to tidligere klager til Naturklagenævnet over de to tidligere forsøg på etablering af møllezoner på samme sted i Karstoft Ådal. Disse to klager er kommunen bekendt med, idet kommunen har afgivet svar på klagerne til Klagenævnet.

Denne viden er umiddelbar tilgængelig for kommunen og møllebygger.

Projektets detaljeringsgrad er ret præcis allerede på nuværende tidspunkt, idet alle detaljer fremgår af bl.a. Miljøkonsekvensrapporten, der er vedlagt som bilag til byrådsmødet den 1. februar i år.

Kommunens Miljørapport lever på ingen måder tilnærmelsesvis op til de krav, som lovgivningen stiller hertil. Jeg har gennem de seneste 11 år, hvor kommunen har forsøgt med flere forsøg på at opstille vindmøller på det samme sted i Karstoft Ådal, læst mange Miljørapporter fra vor kommune og fra andre kommuner. Men jeg har aldrig læst en Miljørapport, der er så ligeglad med lovens krav hertil og så ligeglad med naturen.

Det er skandaløst. Og det er skandaløst, at byrådsmedlemmerne ikke har sat sig ind i møllebyggerens Miljøkonsekvensrapport, der var en del af beslutningsgrundlaget på byrådsmødet.

Og det er skandaløst, at formanden for Teknik- og Miljøudvalget Henrik Engedahl udtaler sig, som han gør på byrådsmødet enten imod bedre viden eller af uvidenhed, fordi han ikke har læst Miljøkonsekvensrapporten.

Ved helt at ignorere Miljøkonsekvensrapporten manipulerer Henrik Engedahl hele byrådet, og det lykkes for ham, fordi byrådsmedlemmerne ikke har læst Miljøkonsekvensrapporten.

Det er skandaløst.

Vagn Stenager

Medejer af Buelundvej 53

Midt i Karstoft Ådal

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020