Manglende juridisk grundlag for Blåhøj-møller

Ikast-Brande byråd vedtog mandag den 13. september 2021 opførelsen af 3 møller i Karstoft Ådal med 15 stemmer for og 8 imod.

For var: socialdemokratiet 6 medlemmer, venstre 7 medlemmer, Dansk Folkeparti 2 medlemmer

Imod var: Konservativ Folkeparti 3 medlemmer, Fælleslisten 2 medlemmer, venstre 2 medlemmer, Dansk Folkeparti 1 medlem.

Der var forud for afstemningen en halv times debat, hvor

  • flertallet mest talte om deres politiske holdninger til vindmøller og kun spontant omtalte den konkrete sag, de skulle tage stilling til.
  • mindretallet talte mest om manglende lokal opbakning, og 166 modstandere i ådalen, og modstanden fra Blåhøj Beboerforening, og 68 høringssvar, der alle var imod møllerne, og den helt manglende dialog mellem borgerne i ådalen og kommunen/møllebygger, og Vejle kommunes høringssvar, og Vejle kommunes forsøg på at få etableret et møde med Ikast-Brande kommune – men forgæves, og alternative muligheder som etablering af vådområder sammen med Vejle kommune.

Ingen af byrådsmedlemmerne udtalte sig om muligheden for manglende juridisk grundlag for ændring af kommuneplanen og gennemførelse af lokalplanen med det formål at etablere vindmøller i Karstoft Ådal.

Man fik det indtryk, at mange af byrådsmedlemmerne overhovedet ikke havde læst de 68 høringssvar, idet flere af høringssvarene netop påpegede manglende juridisk grundlag. Høringssvarene navngav endda konkrete love og regler med uddrag fra lovene, der ikke var overholdte. I mange tilfælde dokumenterede høringssvarene endda, at love og regler ikke var blevet overholdt.

Det er derfor mærkeligt, at byrådet ikke med et ord debatterede, om det juridiske grundlag for beslutningen var til stede.

Jeg fik det indtryk under byrådsmødet, at det juridiske aspekt ikke havde haft nogen væsentlig betydning for de medlemmer, der stemte for projektet.

Hvis det er den gængse fremgangsmåde, der anvendes ved byrådets afgørelser, forstår jeg bedre, at Dansk Naturfredningsforening i Ikast-Brande kommune får medhold i alle deres klager til klagenævnene. Det juridiske grundlag er bare ikke til stede for beslutningerne.

Det bliver så ikke bedre af, at ledende medlemmer af byrådet udtaler til aviserne, at de er trætte af, at Naturfredningsforeningen påklager byrådets afgørelser til klagenævnene, hvor de så får medhold i deres klager. Det dokumenterer blot, at byrådet ikke overvejer de juridiske forhold, og at de ikke vægtes særlig højt i byrådet.

Byrådet skal overholde landets love, om de kan lide dem eller ej.

Byrådet skal overholde de love og regler, som Folketinget har besluttet med det formål at sikre, at der ikke bliver begået overgreb mod borgere, natur, dyr og planter m.v.

Byrådet kan ikke lave egne love og regler, og de kan ikke beslutte ud fra sådanne egne regler eller egne politikker. Det går ikke.

Et byråd er ikke almægtig, men skal som alle andre overholde Folketingets love og regler. Byrådet har ingen adkomst til at foretage beslutninger, der strider mod landets love og regler.

Det er ikke godt nok.

Hvert enkelt medlem, der stemmer et forslag igennem i et byråd, skal sikre sig, at forslaget overholder landets love. Og det har hvert enkelt medlem ansvaret for. Det ansvar kan de ikke frasige sig ved at overlade det til andre – f.eks. til administrationen i kommunen.

Borgmesteren siger, at byrådet går lige til stregen, når de beslutter ting. Men sandheden er jo, at byrådet går over stregen. Folketinget udfærdiger love og regler for at beskytte mennesker og natur mod overgreb. Det kan ikke nytte noget, at byrådet så vælger at se bort fra disse love til skade for lokalbefolkningen. Det må vi have stoppet. Det må være slut. Vi må have et byråd i Ikast-Brande kommune, der vil overholde landets love.

Jeg vil på det kraftigste opfordre de myndigheder, organisationer eller den lokalbefolkning, der har en ret men også en pligt, til at drage omsorg for, at byrådet overholder loven. Samt at de også sikrer sig, at byrådet ikke begår overgreb mod de interesser, som de nu engang er sat i verden for at varetage.

Jeg vil på det kraftigste anmode Vejle kommune om at varetage de borgeres interesser, der bor i Karstoft Ådal ind mod Ikast-Brande kommune. Folketinget har netop gennem lovgivningen givet særlige beføjelser til nabokommuner for, at de kan varetage deres borgeres interesser mod overgreb fra en nabokommune. Ligeledes skal denne særlige beføjelse anvendes af en nabokommune til at varetager interesser som f.eks. natur, dyr og planter, der ligger tæt på en nabokommune. Det gælder ikke mindst større uforstyrrede landskaber, kulturmiljøer og vildtpassager men også dyrevildt som ynglende traner, overvintrende sangsvaner, flagermus, rovfugle og meget mere, der findes i hele ådalen.

Det er ikke bare en ret som en nabokommune har, men det er også en forpligtelse overfor deres borgere, natur og vilde dyr.

Jeg vil på det kraftigste opfordre DN Ikast-Brande til at varetage det væsentlige område, som foreningen er stiftet for at varetage, nemlig natur, dyreliv og planter også i Karstoft Ådal. Jeg håber, at foreningen fortsætter linjen med at sikre sig, at byrådet overholder landets love, der er givet for at beskytte disse væsentlige områder.

Det er en ret men også en forpligtelse, som DN Ikast-Brande har som forening – og som de har forstået at administrere på en meget fornuftig måde hidtil.

Jeg vil på det kraftigste opfordre Blåhøj Beboerforening til at varetage sine medlemmers interesse, og til at sikre at byerne Gl. Blåhøj og Blåhøj St kan udvikle sig positivt og sikre, at områderne ikke bliver negativt påvirket ved vindmølleopstilling rundt om byerne med den virkning, at byerne mister beboere, mister skole, mister børnepasningsmuligheder og så videre i en negativ spiral.

Jeg vil på det kraftigste anmode borgerne i Karstoft Ådal til at fortsætte med at stå sammen – også efter 11 år med kommunens forsøg på at etablere møller i ådalen. Vi har vist, at der ingen lokal støtte er til vindmøllerne, men en særdeles og ekstraordinær voldsom modstand mod møllerne. Vi har vist, at vi er 166 borgere, der enten bor i eller har nær tilknytning til Karstoft Ådal, der er modstandere til møllerne. Vi har vist gennem 68 høringssvar til kommunen, at vi er indædt modstandere af møllerne.

Jeg vil anmode jer alle om fortsat at kæmpe mod Ikast-Brande kommune, mod byrådet, mod møllerne således, at vi også i fremtiden kan fastholde en god livskvalitet i fred for overgreb fra kommunens side. Vi skal kæmpe for, at vi fortsat kommer til at leve uden møller, men i harmoni med den unikke natur, vi har her i Karstoft Ådal.

Jeg vil selv love, at jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at sikre, at byrådet ikke begår overgreb mod borgerne, naturen, dyr og planter. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at landets love bliver overholdt af byrådet – også for så vidt angår Karstoft Ådal. Og jeg vil kæmpe for, at vi aldrig får vindmøller i Karstoft Ådal.

 

Venlig hilsen

Vagn Stenager

Medejer af Buelundvej 53

Midt i Karstoft Ådal

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023