Landzonetilladelse til ridebane på Nedergårdsvej

Ejerne af ejendommen Nedergårdsvej 12, Pia og Erik Høj, har fået landzonetilladelse til at anlægge en ridebane med belysning på ejendommen.

Landzonetilladelsen giver mulighed for at anlægge en ridebane på ca. 35 x 65 meter, i alt ca. 2.275 kvadratmeter med fuldautomatisk banevanding. Tilladelsen omfatter desuden en max. 3 meter høj lysstander ved ridebanens nordvestlige hjørne.

Kommunens vurdering er, at ridebanen ikke umiddelbart vil være synlig for de nærmeste nabobeboelser, og at den ikke vil forårsage tilstandsændringer i den § 3-beskyttede sø, der ligger ca. 200 meter nordøst for ridebanen.

Ridebanen får efter kommunens opfattelse heller ikke negativ indvirkning på hverken Natura 2000-områder eller levevilkårene for bilag IV-dyrearter (særligt beskyttede, truede dyrearter, red.), selvom belysning langs ledelinjer i landskabet kan udgøre et problem for flagermus. I dette tilfælde vurderer Ikast-Brande Kommune, at det er uproblematisk, da der alene er tale om en enkelt lyskilde, hvorfor det ikke vil påvirke spredningsveje for flagermus.

Kommunen vurderer heller ikke, at ridebanen vil forringe karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet, da den ligger mere eller mindre skjult bag læhegn og anden beplantning, ligesom der er en del større bebyggelser omkring ridebanen.

Stedet, hvor ridebanen vil blive etableret, ligger uden for diverse bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger, og der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på stedet.

Den samlede vurdering af projektet er, at ridebanen hverken vil påvirke naboer, landskab eller natur negativt, da det forholdsvis lille areal, der inddrages til formålet, ret hurtigt vil kunne ændres tilbage til dyrket mark igen. Derudover vurderer Ikast-Brande Kommune, at ridebaner ligger naturligt i landzonen.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb 4. august, og opsætningen af lysmasten kræver desuden en særskilt byggetilladelse.

Kommentarer

Hej Pia. Et flot projekt, men når man nævner flagermus får man, fra erfaringer, en dårlig smag i munden, håber at flagermusens venner i Brande, holder sig anstændigt i skindet. God vind.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul