Kæmpevindmøller midt i naturen i Karstoft Ådal

Kasper Pauli Pedersen, gruppeformand Socialdemokratiet Ikast-Brande, skriver i et indlæg, hvor han giver en redegørelse for Socialdemokratiet Ikast-Brandes holdning til vindmøller bl.a. følgende:

”Socialdemokratiet Ikast-Brande ønsker, at vi går forrest i den grønne omstilling og her spiller vindmøller en helt afgørende rolle i omlægningen væk fra fossile brændstoffer. 

Vi ønsker en balance, hvor vi tager hensyn til vores natur og derfor skal vindmøller selvfølgelig ikke rejses, hvor de påvirker denne negativt. Nye områder skal placeres, hvor der allerede er påvirkning som eksempelvis langs motorvejsstrækninger eller på landbrugsjord, her kan markerne stadig dyrkes og vindmøllerne kan opføres uden påvirkning af naturens plante- og dyreliv.”

Hvorfor vil Socialdemokratiet så opstille vindmøller på 167,5 meter i Karstoft Ådal – det giver ingen mening?

Indenfor 100 meter fra mølle 1 og mølle 3 ligger et ”større uforstyrret landskab”, som bl.a. omhandler Hallundbæk Mose med et større hedeområde. I hedeområdet har NOVANA igennem flere år undersøgt området for specielle dyr, planter og naturelementer. Resultatet fremgår af NOVANAs hjemmeside.

Indenfor 745 meter fra mølle 2 ligger Habitatområde H 63 med en helt speciel natur.

Indenfor 355 meter fra mølle 3 ligger Rævlinge Mose, der er en del af et ”større uforstyrret landskab” i Vejle kommune.

Indenfor 355 meter ligger et stort område, der i Vejle kommune er udlagt til kulturmiljø.´

Indenfor 355 meter fra mølle 3 ligger Fokusområde – natur i Vejle kommune.

Indenfor 355 meter fra mølle 3 ligger Værdifulde Landskaber i Vejle kommune.

Mølle 1 og mølle 2 ligger helt ind til ”Spredningsveje og vildtpassager i Ikast-Brande kommune” med møller på begge sider. Derved virker møllerne som barriere for vildtet – herunder fugle.

I Karstoft Ådal øst for Blåhøj er følgende bilag IV arter registreret i DOF basen og i ”Plante- og dyrelivet i Karstoft Ådal” udfærdiget af Orbicon til Brande Kommune i 2009:

Pattedyr

Vandflagermus, Damflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Dværgflagermus, Troldflagermus, Pipistrelflagermus og Odder.

Krybdyr

Markfirben, Glatsnog

Padder

Lille vandsalamander, Spidssnudet frø, Butsnudet frø, Skrubtudse

Sommerfugle

Okkergul pletvinge, Brun pletvinge

Guldsmede

Nordisk kær-guldsmed

Fugle

Skarv, Knopsvane, Pibesvane, Sangsvane, Grågås, Bramgås, Gravand, Krikand, Spidsand, Troldand, Rød glente, Sort glente, Rørhøg, Blå kærhøg, Trane, Tinksmed, Hedelærke, Rødrygget tornskade, Jernspurv, Bynkefugl, Misteldrossel, Græshoppesanger, Gulbug, Kornværling, Skovsneppe, Natugle

Duehøg, Grønspætte.

Hertil kommer alle de dyrearter, der ikke figurerer på bilag IV.

Overvintrende og/eller fouragerende fugle ifølge DOF-basen:

Traner med flokke på op til 72 gamle og ungfugle. Tranerne yngler endvidere også i ådalen.

Fiskehejre med flokke op til 50 stk. Yngler også i ådalen.

Ringduer med flokke op til 215 stk. Yngler også i ådalen.

Allike med flokke op til 160 stk. Yngler overalt.

Gråkrage med flokke op til 200 stk. Yngler overalt.

Ravn med flokke op til 100 stk. Yngler i ådalen.

Grågås med flokke op til 300 stk. Yngler endvidere i ådalen.

Hættemåge med flokke op til 100 stk. Yngler overalt.

Vibe med flokke op til 80 stk. Yngler i ådalen.

Sjagger med flokke op til 500 stk. Dele heraf overvintrer i ådalen. Og nogle yngler i ådalen.

Kvækerfinke med flokke op til 20 stk.

Sangsvaner med flokke op til 127 stk. Ca. 1.000 stk. overvintrer i ådalen.

Stær med flokke op til 1.000 stk. samles i forår og efterår. Yngler i ådalen.

Bramgås med flokke op til 150 stk. overvintrer

Bogfinke med flokke op til 300 stk.

Vindrossel med flokke op til 60 stk.

Gulspurv med flokke op til 300 stk.

De rovfuglearter, der flyver over moserne er ifølge DOF-basen:

 • Musvåge        (795 observationer, 876 individer)
 • Rød glente     ( 76 observationer, 145 individer)
 • Duehøg          (33 observationer, 37 individer)
 • Spurvehøg     (104 observationer, 108 individer)
 • Blå kærhøg    (35 observationer, 35 individer)
 • Tårnfalk          (270 observationer, 272 individer)
 • Rørhøg            ( 18 observationer,20 individer)
 • Sort glente     (3 observationer, 4 individer)
 • Dværgfalk      (2 observation, 2 individer)
 • Fjeldvåge        (1 observation, 1 individ)
 • Hvepsevåge   (7 observationer, 9 individer)
 • Havørn            (1 observation, 1 individ)

Karstoft Ådal er godt monitoreret med hensyn til ynglende, overvintrende eller trækkende fugle. Dette er kun et lille udsnit heraf.

Karstoft Ådal ligger med halvdelen i Ikast-Brande kommune og halvdelen i Vejle kommune. Den er kun ca. 7 gange 7 km stor og her ligger 4 moser: Hallundbæk Mose og Karstoft Mose med Habitatområdet i Ikast-Brande kommune samt Rævlinge Mose og Vorslunde Mose i Vejle kommune.

Socialdemokratiets gruppeformand siger:” Vi ønsker en balance, hvor vi tager hensyn til vores natur, og derfor skal vindmøller selvfølgelig ikke rejses, hvor de påvirker denne negativt.”

Det vil være useriøst og hul tale, såfremt partiet kan stemme for vindmøller i Karstoft Ådal.

Ida Lykke Kjær Stenager

Buelundvej 53

Brande

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020