Ikast-Brande kommune bør sige nej til naturnationalpark

Socialdemokratiet udtrykker begejstring over at kunne få udlagt Harrild Hede og Nørlund Plantage til naturnationalpark. Det ville absolut ikke være nogen rar tanke, hvis disse dejlige områder skulle udlægges som urørte skove og indhegnes med høje hegn, så store græssere vedvarende kan sørge for, at disse skove for bestandigt holdes i en skovmæssig ødelagt og unyttig tilstand.

Derfor var det glædeligt at læse, at borgmester Ib Lauritsen ikke kunne se noget attraktivt i at gøre disse områder til naturnationalpark. Jeg håber, at byrådets flertal kan tilslutte sig denne holdning, idet udlæg som nationalpark vil betyde tab af arbejdspladser hos skoventreprenørerne og manglende råvarer på savværkerne. Desuden er der ingen evidens for, at en rewilding vil gavne biodiversiteten, som i øvrigt ikke er under pres i skovene, og det vil under alle omstændigheder være negativt for de dyr, som skal kunne bevæge sig ind og ud af disse skovkomplekser såsom råvildt, dåvildt og kronvildt. Desuden indebærer anvendelsen af dyr i indhegninger uden fodring en fare for manglende dyrevelfærd, som vi har erfaret på bl.a. Molslaboratoriet.

Beslutningen vil også være et skridt i den forkerte retning klimamæssigt, idet den urørte skov vil tabe sin effekt til at binde CO2 over tid og efterfølgende over en periode udlede den bundne CO2 til direkte skade for klimaet og ende som klimamæssigt værdiløse elementer, i modsætning til de produktive skove, som fortsætter med at binde CO2 for fuld styrke, samtidig med at træprodukterne giver en substitutionseffekt, når det erstatter fossile brændstoffer eller energitunge byggematerialer, som kan være større end den direkte binding.

En ikke-eksisterende krise

Men værst af alt viser socialdemokratiets indstilling, at man har ladet sig forvilde til at tro, at Danmark står i en biodiversitetskrise, hvor arterne er i rivende tilbagegang. Det er ikke tilfældet.  Læser man rødlisten grundigt, så er hovedkonklusionen, at biodiversiteten stort set ikke har ændret sig de sidste 10 år. Sammenligner man rødliste 2010 og rødliste 2019 er antallet af truede arter endda faldet fra 18,7 % til 17,3 % af de vurderede arter. For skovenes vedkommende viser tal for Naturstyrelsens arealer, at biodiversiteten er blevet bedre de sidste 20-30 år, så det er ikke i skoven, biodiversiteten er presset. 10 af 30 arter, som i 1990-erne blev erklæret for døde, er igen at finde i skovene.

Biologerne og rød blok er er dermed i færd med at løse en ikke eksisterende krise, med enorme omkostninger til følge. Indtægtstabet for samfundet for udlæg af 75.000 hektar urørt skov i de mange nationalparker løber op i 5-15 mia. kr. afhængig af hvor man udlægger de urørte skove og naturnationalparker.

Hertil kommer de direkte udgifter til etablering og drift af de mange og lange hegn.

Derfor kære politikere – tænk jer godt om, inden I træffer beslutning om, at Harrild Hede og Nørlund Plantage kan udlægges som naturnationalpark.

Det er ikke sund fornuft at sige ja. Bæredygtig skovdrift er et langt bedre alternativ for disse skove.

Og så kunne man bruge midlerne på genopretning af vore vandløb og ådale. Især vandløbene trænger til opmærksomhed. Selv om man siger, at vandkvaliteten er i orden, så er fiskelivet ikke vendt tilbage i det omfang, man kunne forvente. Her bør der gøres noget i stedet.

 

Pensioneret statsskovrider

Niels Juhl Bundgaard Jensen

Fløvej 17

Kommentarer

Det er befriende at læse et indlæg om naturnationalparker skrevet af en person med en videnskabelig baggrund for at udtale sig. Her får vi faktuel information, som bringer alle læsere på omgangshøjde. Der er mangen en læser, som må gøre op med egne romantiske forestillinger. 

Tak for indlæg, Niels Juhl Bundgaard Jensen 

 

Lemfældig omgang med sandheden?

Jeg vil ikke tage stilling til hvorvidt Ikast-Brande Kommune vil lade kommunens borgere og andre besøgende af en Naturnationalpark (NNP).  Hvad jeg gerne vil berøre er, at den pensionerede statsskovrider ved noget vi andre ikke ved. Nemlig at naturen og arterne har det aldeles strålende, og klimaet sejler aldeles, hvis man ikke dyrker skoven. 

Lad os starte med arterne og biodiversiteten, altså mangfoldigheden af liv. Den pensionerede statsskovrider referer til den seneste Rødliste fra 2019 - https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/ .

Det er ganske rigtigt, at procentdelen af truede arter er faldet fra de 18,7 % til 17,3 %, men det kan ikke henføres til en reel forbedring. Hvis den pensionerede statsskovrider magtede, at læse videre står der følgende:

"Dette kan dog ikke tolkes som et tegn på en positiv udvikling for arterne. Flere arter end i Rødliste 2010 er nemlig nu endt i kategorien utilstrækkelig data (DD) på grund af mangelfuld viden, så ændringen er snarere udtryk for en skærpelse af dokumentationskravene for arternes udbredelse og udvikling. For en del arter skyldes ovenstående ændringer, at vi har fået ny og bedre viden om arterne eller at taxonomien eller ekspertfortolkningen af data har ændret sig."

Med andre faldet skyldes, en skærpelse af dokumentationskrvene for arternes udbredelse og udvikling, og et manglende vidensgrundlag til at foretage en Rødlistevurdering. 

I konklusive bemærkninger sammenfattes følgende:

"Den nye rødliste bekræfter således resultater fra det nationale naturovervågningsprogram NOVANA og vurderingen af bevaringsstatus for arter og naturtyper efter Habitatdirektivet, som viser, at der fortsat er tab og forringelser af levestederne for vilde dyr, planter og svampe i alle de vigtigste økosystemer. Dog er der tegn på fremgang for en artsgruppe knyttet til vandløb, nemlig guldsmedene. "

Biodiversitetskrisen er ikke afblæst. Oprettelse af NNP'erne i Danmark vil give en reel juridisk beskyttelse til fordel for arterne og levestederne. Naturen og biodiversiteten kommer først, og vi kan opleve dette. Jeg tænker de fleste ønsker, at et rigt og velstående Danmark vil allokere plads til naturen uden at vi skal kommercialisere enkelte områder i form af skovdrift mv.  Vi skal fortsat have skovbrug i Danmark, men kunne det ikke være fedt med områder hvor naturen får første ret? Læserbrevet er i bedste fald uvidenhed, og i værste fald lobbyisme, der foregiver at være fakta. 

Klima? Ja, CO2 lagres altså i andet end træer. Strandenge og moser (der ikke er drænede og tørvegravede) er fantastiske til at binde CO2.  

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022