Hvad aktindsigten viste

Jens Møller

Jeg vil forsøge at højne oplysningsniveauet om nogle overordnede, helt centrale faktiske forhold, der kan blive resultatet af en gennemførelse af planforslaget. Jeg vil citere fra nogle få af de - ikke almindeligt kendte - bilag, som jeg er i besiddelse af fra en omfattende aktindsigt. Jeg relaterer det til det officielle materiale, strukturplanen og lokalplansforslaget. Eventuelle andre løse, uforpligtende udsagn og snik-snak, som nogen måtte have hørt, tillægges ikke nogen væsentlig betydning.  

Ad afskærmning mellem boligområdet og Brandlund Hede:

"9700 kvm skov i syd" bestående af høje, gamle træer er allerede fældet. Denne skov var ifølge Strukturplanen friholdt for byggeri, og den afskærmning mod heden, som skoven udgjorde, er altså nu helt væk. Det har været hævdet, at det har været berettiget at fælde træerne, fordi de stod på egen grund, men dette er forkert. Det er direkte ulovligt efter planlovens § 17 at disse træer er fældet, uanset at de har stået på egen grund, og uanset at der ikke var tale om fredskov, fordi fældningen foregriber den endelige plans indhold. Ordlyden af planlovens § 17 er endda gentaget og citeret på lokalplansforslagets side 21!! Og kommunen har ikke med rette kunnet give tilladelse hertil.

Aktindsigten viser, at der er etableret kontakt mellem projektudviklerne og det Lego-relaterede selskab, som ejer arealet syd for planområdet, alt sammen så projektudviklerne kan købe dette med henblik på at flytte rideskolen hertil, til gengæld for at de nuværende folde kan bebygges. Det pågældende areal udgøres af et bælte af løvskov samt bælter af granskov til klipning af pyntegrønt. Med rideklubbens indtog her må træerne forventes fældet, og dermed vil den sidste rest af afskærmning forsvinde, og der vil være totalt fri ud-/indsigt mellem heden og boligområdet. Og da dette område er privat ejet og ikke på nogen måde beskyttet, er der i øvrigt ingen, der har indflydelse på, hvorledes der forholdes med arealet, hvad der for øvrigt gælder helt uafhængigt af problematikken med rideklubben, og også selv om rideklubben slet ikke havde været på tale til at rykke ind i området.

Oplysningen om det ovenfor nævnte er sluppet ud fra kommunens medarbejder, ved hvad jeg opfatter som et utilsigtet uheld. Sagsbehandleren skriver således følgende til DN efter et telefonmøde den 29. januar 2021: "BM Invest har fortalt mig, at det er fortroligt, at de er ved at opkøbe arealet syd for planområdet til hestefolde. Det skal helst ikke slippe ud lige foreløbig. Hvis det ender med, at I har noget, I skal tage med tilbage til jeres bestyrelse, så kan det selvfølgelig blive nødvendigt, at I tager det med, men indtil da må I gerne holde det for jer selv. Ellers ender det nok bare med, at jeg får balladen!"

Hestefoldene var ifølge strukturplanen friholdt for byggeri.

Af planforslaget fremgår, at ridefoldene skal bebygges som noget af det sidste, men alligevel er det af hensyn til naturen nødvendigt, at hemmelighedskræmmeriet allerede nu erstattes af fuld åbenhed, og at dette spørgsmål afklares fuldt ud og forpligtende i planprocessen, så vi ikke står med en grim overraskelse om få år. Jeg vil anse en sådan eventuel manglende afklaring for at være en offentlig problematik og som et retligt spørgsmål, som dermed kan påklages til og behandles af planklagenævnet. Dette understøttes også af, at der kun er to mulige alternative placeringer af foldene, den ene klos op ad fredet hede, den anden i fredskov.   

Og så er der også grund til at påpege, at hestefoldene heller ikke må placeres i det bynære natur- og skovområde mod Nordlundvej mellem rideklubben og spejderhuset. Dette vil også være en katastrofe af flere årsager, og så er arealet i øvrigt udlagt som fredskov.

Del 2 følger!

 

Jens Møller 

Nordlundvej 168

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020